AsGaeilge Previous - Next

Contents
 

Cúirt an Mhean-Oíche

 

Brian Merriman

In a literal translation by David Sowby

 

An bhfuil sionnach ar sliabh ná iasc ar trá, ls there a fox on a mountain or a fish on a strand,

Iolar le fiach ná fia le fán. An eagle that seeks prey or a wandering deer,

Chomh fada gan chiall le bliain ná lá, So long without sensefor a day or a year

A chaithfeadh gan bhia 'san fiach le fáil? That they'd go without food when there's game to be got?

An aithnid daoibh san saol seo i bpráinn Do you know in this world of the urgent need

An t-ainmhí claon nó aon fheithid fáin. Of the animal [so] perverse, or any stray creature,

A bhlaisfeadh an chré, an fraoch nó an fál, Who'd taste the clay, the heather or the hedge,

Is fiorthann go slaodach agus féar le fáil? [When] there's wheat-grass in swathes and hay to be got?

Aithris gan mhoill, a chladhaire chráite! Tell without delay, you tormenting rogue!

Freagair mé faighimse feidhm id ráite! Answer me! let me find purpose in your utterance!

Cá bhfuil do dhíth ag suí chun béile Where is your loss sitting down for a meal

Ar caitheadh le mí aici i dtíos na féile? Of all that was eaten, for a month, in a hospitable home?

An laigide an chúil nó an lúide an láthair, Is it any meaner the corner, or smaller the site.

Cúig mhilliún má shiúil le ráithe ann? If five millions walked for three months there?

Mairg id cheann, A sheandaigh thamhanda! Woe to your head, you lethargic old ancient!

An eagal leat ganntan in am do dhúile? Do you fear scarcity in the time of your craving?

A ghliogaire bhuile, an dtuigir gur bhaol duit Oh prattler of frenzy, do you think there is danger to you

Ól na Sionainne tirim nó a taoscadh? Drinking the Shannon dry or its bailing?

Trá na farraige nó tarraing an tsáile Ebbing of the sea or the pull of the brine

'Is clár na mara do scaipeadh le scála? And the surface of the sea to scatter with a basin?

Breathnaigh in am ar leamhas do smaointe, Consider at the time the silliness of your thinking,

Ceangail do cheann le banda timpeall, Bind your head with a hand around it

Seachain i dtráth, ná fág do chiall Beware in time, don't leave your senses

D'eagla mná bheith páirteach fial, For fear of a woman being sympathetic and generous,

'Is dá gcaithfeadh sí an lá le cách dá riar, If she would spend the day with everyone, serving all,

Beidh tuille 'is do shaith le fail ina ndiaidh! There'll be more than you need, to be got after them!

Mo chumha! mo chrá! ba bhreá sin éad bheith My sorrow! my agony! that would be fine, jealousy to be

Ar lonnaire láidir, lánmhear, léadmhar, In a hero, strong, perfect, and daring,

Shantach, sháiteach, shásta, sheasmhach, Greedy, glutted, willing and reliable,

Ramsach, ráflach, rábach, rabairneach; Romping, chattering, dashing, extravagant;

Lascaire luaimneach, luascach, líofa; A rollicker, fickle, shifty, glib;

Balcaire buan nó buailteoir bríomhar; A steadfast toughy or a potent hammerer:

Faraire suairc nó cuairteoir cumasach; A cheerful warrior or a vigorous visitor;

Scafaire suthain nó cluantóir cuisleannach. A permanent bold fellow or a strong-armed flatterer.

Ach seanduine seanda, crannda, créimeach; But an ould fella, ancient, stunted, abusive:

Feannaire feannta agus feam gan féile. A fleeced old scoundrel with a rod without pleasure.

Is mithid dom chroí a bheith líonta de léithe It is time for my heart to be filled with greyness

Agus m'iontas trí gach smaointe baotha; And my wonder pervading all foolish thoughts;

Céard a bheir scaoilte ó chuibhreach céile What would bring freedom from a binding of a spouse,

In eaglais sinsir suim na cléire. In the ancestral church, all of the clergy.

Mo chrá gan leigheas! mo threighid dom' fháscadh! My torment without cure! my pain gripping me!

Is láidir m'fhoighne agus laghad mo ráige. It is strong my patience and small my anger,

An méid atá dínn ar díth gan éinneach The number there are of us deficient, without anyone

Agus mian ár gcroí faoi shnaidhm na h-éide! And our hearts' desire to be under the knot of the Cloth!

Nach bocht an radharc do mhaighre ghrámhar Is it not pitiful the sight, for an lovable maiden,

A dtoirt 'is a dtaibhse, a mbaill 'is a mbreáthacht, Their size and their looks, their limbs and their beauty,

Bloscadh a n-aghaidh agus soilse a ngáire, Radiance of their faces and light of their laughter,

A gcoirp 'is a gcoim, a dtoill ar a támhchrith. Their bodies & their waists, their bums feebly trembling.

Úireacht, áilleacht blath 'is óige, Freshness, beauty, flower and youth,

Ramhadas cnámh agus meachain feola, Stoutness of bones and force of flesh,

Martús trom agus drom gan suathadh, A solid torso and a back unstooped,

Neart gan dabhat agus fonn gan fuaradh. Strength without doubt and desire without cooling.

Bíonn sealbh gach só acu ar bhord na saoithe, They do be owning every comfort at the table of the wise,

Earra agus ór chun óil 'is aoibhnis, Merchandise and gold for drink and delight,

Clúmh chun luí 'is saill chun bia, Feathers to lie on and salt meat for food,

Plúr 'is meidhir 'is mílseacht fíona. Flour and fun and the sweetness of wine.

Is gnáthach cumasach iomadach óg iad. It is usually capable, haughty and young they are,

'Is tá a fhios againn gur fuil 'is feoil iad! And we know that they're blood and flesh!

Cumha ní ghlacfainn le cafairí coillte, I wouldn't be sorry for castrated prattlers,

Súmairí galair ná searraigh gan soilse, Diseased scroungers or unenlightened colts.

Ach malfairí bodach' 'is tollairí tréana But lusty strong fellows, and tough tearaways

I dtamhaíl codlata agus obair gan déanamh. In lethargy of sleep with work undone.

Creidim gan bhréag gur mhéinn le roint díobh I believe, without a lie, that some of them desire

Filleadh le féile, daor ní bheinnse. Returning to pleasure; dear I wouldn't be.

Cothram, ní cóir an t-ord le chéile Really, it's not just [for] the whole order

A chrochadh le corda, a gabháil, ná a dhaoradh, To be hanged with a rope, arrested or convicted,

Bás na droinge go deimhin ní ghráfainn, Death of the multitude certainly I will not be fond of,

Lán na loinge chun duine ní bháfainn. The full of a ship, to a man, I will not drown.

Cuid acu bíodh gur réicigh riamh iad, Although some of them were as rakes always,

Agus cuid acu a bhíonn gan ríomh, gan riail leo And some of them do be without reckoning or rule,

Crúncaigh crua gan trua, gan tréithe, Decrepit, hard without pity, without accomplishments,

Fíochmhar, fuar agus fuath do bhéithe; Fierce, cold, with hatred for the maidens:

Cuid acu atá níos fearr ná a chéile, Some of them are better than others,

Tuilte le grá 'is le grásta féile. Flooded with love and with grace of generosity.

Is minic a bhuaitear buaibh 'is gréithe, It is often was gained cattle and delph,

Cuigeann 'is cruach de chuairt na cléire. Churn and rick from a visit of clergy.

Is minic le mo chuimhne a maíodh a dtréithe It is often I recall their qualities being praised

Agus iomad dá ngníomhartha fíorghlic féithe. And many of their deeds, truly clever and talented.

Is minic a chualas ar fud na tíre It is often I heard throughout the land

Siosarnach luath á lua go líonmhar, An active whisper being uttered frequently,

Agus chonarc go taibhseach roint dá rancaibh And I saw plainly some of their frolicking

Agus uimhir dá gclann ar sloinnte falsa. And a number of their children with false surnames.

Baineaon sé fáscadh as lár mo chléibhe It presses from the midst of my bosom

A gcaitear dá sláinte ar mhná treasaosta; All that is spent of their health on women of riper years;

Is torann san tír chun díth na mbéithe It's a calamity in the country, for the women's loss,

Ar cuireadh gan bhrí den síolrach naofa. All that was wasted needlessly of the holy seed.

Is dealbh an diachair dianghoirt d'Éirinn It is bleak the affliction, intensely bitter, for Ireland

Ar chailleamar riamh le riail gan éifeacht. All that we lost up to now by a pointless rule.

Fágaim fútsa, a chnú na céille, I put it to you, oh essence of wisdom,

Fáth an chúrsa 'is cumha na cléire. Cause of the circumstances & predicament of the clergy.

Is meallta, millte, laghad mo dhóchais, It is deceived, destroyed, the smallness of my confidence,

Is dall gan radbarc mé, soilsigh m'eolas! It is blind, without sight, I am; enlighten my knowledge!

Aithris, ós cuimhin leat, caint na bhfáithe Tell, out of your memory, the saying of the prophets

Agus aspail an Rí ba bhíogach, ráiteach: And the King's apostle that was vigorous, pithy:

Cá bhfuil na cumhachta a ordaigh an Dúileamh? Where are the powers the Creator decreed?

Is calcadh na feola á gcoróinn nó á gcumhdach. It's hardening the flesh, their tonsuring or cloistering.

Pól, dar liom, ní duírt d'éinneach Paul, I think, never said to anyone

An pósadh a dhiúltú ach drúis a shéanadh. To renounce marriage, only lust to deny.

Scaradh led ghaoil dá mhéid do ghnaoi To part from your kin, whatever your liking

'Is ceangal go h-éag agus cloí led mhnaoi. And be bound until death and cleave to your wife.

Is obair gan bhrí do mhnaoi mar táimse It's pointless work for a woman such as I myself am

Focal an dlí a mhaíomh id láthair; A word of the law to utter in your presence;

Is cuimhin leat féin, a phéarla an tsaibhris, It is in your own memory, oh pearl of the richness,

Suíomh gach scéil is léir duit soilseach, Proof of every story is transparently obvious to you

Binnghuth buan 'is bua na mbriathar, An ever-sweet voice and the gift of the gab

'Is caint an Uain nach luafar bréagach: And the saying of the Lamb that will not be said falsely:

Dia nárbh áil leis máthair aonta God did not want an unmarried mother

'Is riail gach fáige i bhfábhar béithe. And the law of every prophet in favour of women.

Guím go h-ard tú, a fháidhbhean tsíthe, I beseech you loudly, oh prophetess of the fairies,

A shiolrach neamhaí de bharr na ríthe! Oh heavenly seed of the pick of the kings!

A shoillseach ghlórmhar! a choróinn na slóite! Oh glorious beauty! oh crown of the multitudes!

Aire le mo ghlórsa! fóir 'is fuar mé! Give heed to my voice! help and relieve me!

Méaigh id intinn díth na mbéithe Weigh in your mind the loss of the women

Agus práinn na mílte brídeach maorga And the urgent needs of thousands of gentle maidens

Agus toicí mar táid thar bhráid a chéile And wenches as if they are over each other's neck

Ag borradh 'is ag fás mar álmhach géanna, Developing and growing like a clutch of geese,

An tál is lú atá ag siúl na sráide, The smallest progeny who are walking the streets,

Gárlaigh dhubha atá giúnach gránna, Evil brats that are foolish and ugly,

An aga dá laghad má fhaighid a sláinte However short the time, if they will get their health

Le glasra, meadhg agus bleaghdar, fásfaid. With greens, whey and curdled milk, they'll grow.

Má mharaid gan phuinn don aois gan éifeacht, If they live, aimlessly, to adulthood, useless,

Tiocfaidh na cíocha, scinnfid, scéithfid! The breasts will come, they'll burst forth, they'll bloom!

Scalladh mo chléibh! is baoth mo smaointe Scalding of my bosom! it is foolish my thoughts

Ag tagairt ar chéile i gcaoartha tinte. Referring to a mate in thunderbolts of rage.

Is deacair dom súil le súchas a fháil It is hard for me to hope for pleasure to get

Is gan fear in aghaidh triúir san Mhumhain do mhná. And only a man for three women in Munster.

Ó tharla an ceantar gann so gámhar, Since this poor district happens to be needy,

Na maithe go fann 'san t-am so práinneach, The gentry weak and at this time distressed,

Fódla folamh agus fothram ag fiaile, Ireland empty and a turmoil of weeds,

Óga an phobail ag cromadh 's ag liathadh, The young of society stooping and going grey,

Aonta fada go dealbh gan foighne; Single for long, destitute, impatient;

D'éinneach ar talamh, fear éigin faighimse! From anyone on earth, some man let me get!

Ceangail i dtráth go tláth faoin úim iad, Join them in time gently under the yoke,

'Is as san go bráth ach fágtar fúinn iad! And from then on let them be left to us!

Brian Merriman, born in Co. Clare and a mathematics teacher by profession, wrote this poem in 1781. It has been described as one of the most perceptive accounts ever written of Irish sexual mores. This is a literal and otherwise unpublished translation by David Sowby.
Previous - Next

Contents